The General Data Protection Regulations (GDPR) eli EU:n tietosuojauudistus astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on suojata ja säädellä henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja prosessointia. Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Hallitus on antanut eduskunnalle ehdotuksen uudeksi kansalliseksi tietosuojalaiksi. Tietosuojalaki tulee esityksen mukaan voimaan 25.5.2018, kun myös EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan.

 

TIETOSUOJASELOSTE ASIAKKAILLE

Pirkanmaan Työkalukeskus Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Työkalukeskus Oy

Sammon valtatie 7

335300 Tampere

 

Y-tunnus: 0879386-9

Vaihde: 03-2353300

 

2. Rekisterin nimi

Pirkanmaan Työkalukeskuksen asiakas-, toimittaja- ja yhteistyökumppanirekisteri.

 

3. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterillä ylläpidetään asiakkaiden, toimittajien sekä yhteistyökumppaneiden yhteystietoja (HetiL 3.3, 6 ja 7 §)

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötieto: Kaikki tiedot, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti liittää luonnolliseen, elossa olevaan henkilöön, esimerkiksi nimi, henkilötunnus tai verkkotunnistetieto, ovat henkilötietoja, jos ne voidaan liittää luonnolliseen henkilöön.

 

Rekisterinpitäjä: Rekisterinpitäjä on toimija, joka määrittää yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa tarkoitukset ja tavat, joilla henkilötietoja käsitellään.

 

Rekisteritietoja voidaan käyttää Pirkanmaan Työkalukeskus Oy:n asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää Pirkanmaan Työkalukeskus Oy:n ja asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppaneiden väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla, toimittajalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi. Ainoastaan Pirkanmaan Työkalukeskus Oy:n henkilökunta voi käsitellä rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ja niitä koskevia tietoja.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 

6. Rekisteritietojen tietolähde

Tiedot kerätään yhteydenotoista, tapaamisista ja kohteista, joissa käytetään tuotteitamme ja yritysten kotisivuilta. Suoramarkkinoinnissa ja -kyselyissä informoimme lähteen, josta henkilötieto on saatu.

 

7. Tietojen luovutus

Emme myy, vaihda tai siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoiminnan suorittamisessa, mutta myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Evästeiden käyttö

Pirkanmaan Työkalukeskus Oy:n verkkosivustolla käytetään evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja kehitetään sivustoa.

 

11. Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Koko Pirkanmaan Työkalukeskus Oy:n henkilöstöllä ja sen kanssa yhteistyössä toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin. Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.

 

12. Tietojen tarkistusoikeus, korjaaminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee rekisteritietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

 

Pirkanmaan Työkalukeskus Oy

Sammon valtatie 7

33530 TAMPERE

 

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä Pirkanmaan Työkalukeskus Oy:lle. Rekisteriin kuuluva voi myös vaatia häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä.